Avm.pl

Druki potrzebne w ksiegowosci. Bilans, PK, OT, rachunek wyników, faktura i wiele innych

Szukaj dokumentu
Udokumentowanie procesów sprzedaży w obrocie gospodarczym wymaga wystawienia dokumentu sprzedaży. W obrocie pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami (podmiotami gospodarczymi) na terenie Rzeczpospolitej, jest faktura. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedawca powinien wystawić fakturę VAT w terminie 7 dni od daty sprzedaży. Arkusz sam sumuje ceny towarów i wypisuje sumę do zapłaty słownie. Treść wpisywana w oryginale jest automatycznie przenoszona do kopii.
Aktywny arkusz z podziałem na aktywa i pasywa oraz na okresy sprawozdawcze. Arkusz automatycznie sprawdza zgodność sumy aktywów i pasywów. Arkusz Excel do pełnej edycji.
Arkusz spisu z natury to niezbędny dokumenty przy każdej inwentaryzacji. W dobie zastosowań systemów komputerowych w księgowości firmy i instytucje stosują wydruki z komputera arkuszu spisowego wraz z nazwami pozycji spisowych (towarów, półproduktów). Należy pamiętać, że sama nazwa spis z natury mówi o tym, że spis ma być przeprowadzony na podstawie stanu faktycznego czyli tego co zobaczymy i policzymy. W związku z tym spisywane powinny być odnotowane na arkuszu wpisywane ręcznie w kolejności i ilości takiej jak są rzeczywiście ułożone. Wykonywanie i dokonywanie inwentaryzacji winno odbywać się na podstawie arkuszy spisowych wydanych, ponumerowanych przed inwentaryzacją. Arkusze spisowe nie powinny zawierać nazw przedmiotów które będą spisywane, muszą one zostać wpisane ręcznie. Dokument jest w postaci elektronicznej, w pełni edytowalny plik Excel - gotowy do wydrukowania.
Faktura Proforma jest to dokument będący zapowiedzią, że kiedyś po sfinalizowaniu transakcji zostanie wystawiona zwykła faktura VAT. Faktura fikcyjna pełniąca rolę oferty handlowej. Jest ona wystawiana przed zawarciem transakcji towarowej i przysyłana przez dostawcę razem z ofertą lub potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do wykonania, ewentualnie przedkładana w ślad za towarami wysyłanymi na próbę. Arkusz Excel automatycznie sumujący ceny towarów, podatku. Podział na oryginał i kopię. Treść wpisywana do oryginału jest automatycznie przenoszona do kopii. Arkusz funkcjonuje w oparciu o makra. Należy je włączyć.
Korekta faktury. Dokument zapisany w programie Excel gotowy do uzupełnienia i wydruku.
Rachunek zysków i strat inaczej nazywany rachunkiem wyników - wariant porównawczy. Charakteryzuje się wyszczególnieniem kosztów działalności operacyjnej tj.: - amortyzacji - zużycia materiałów i energii - usługi obcych - podatków i opłat - wynagrodzeń - ubezpieczeń społecznych - pozostałych kosztów rodzajowych - wartości sprzedanych towarów i materiałów Arkusz zawiera kilka okresów obrachunkowych, automatycznie dokonuje sumowania pozycji. Arkusz formacie Excel nie zabezpieczony hasłami, przeznaczony do edycji.
Dokument przyjęcia środka trwałego do użytkowania. OT ma zastosowanie w księgowości. Dokumentem OT przyjmujemy a zarazem wprowadzamy na stan środek trwały oddany do użytkowania. Arkusz Excel do edycji.
Rachunek zysków i strat w postaci arkusza kalkulacyjnego z formułami sumującymi grupy przychodów i kosztów. Arkusz zawiera kilka okresów obrachunkowych, automatycznie dokonuje sumowania pozycji. Rachunek w wariancie kalkulacyjnym - plik w formacie Excel nie zabezpieczony hasłami, przeznaczony do edycji.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Faktura zaliczkowa. Dokument sporządzony w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym gotowy do uzupełnienia i wydruku.
Faktura VAT RR. Dokument zapisany w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym gotowy do uzupełnienia i wydruku.
Duplikat faktury VAT. Dokument zapisany w programie Excel.
Najczęściej używanymi dokumentami przy prowadzeniu Księgi Przychodów i Rozchodów są Dowody Wewnętrzne. Dowody te nie są same w sobie wystarczającą podstawą do zaksięgowania jakiegoś kosztu lub przychodu. Muszą być połączone i wynikać z faktur VAT, wyciągu bankowego itp. Dokument zapisany w formacie "Excel" gotowy do wydruku i uzupełnienia pól (wystarczy wprowadzić nazwę produktu, liczbę sztuk oraz jego cenę a arkusz wyliczy nam całkowity koszt).
Prośba o przedłużenie terminu płatności za fakturę, wraz z uzasadnieniem wynikającym z chwilowej utraty płynności z powodu znacznych wydatków na inwestycje. Dokument Word do edycji.
Nota korygująca jest dokumentem, którego podstawą wystawienia są pomyłki w jakiejkolwiek informacji dotyczącej głównie sprzedawcy albo nabywcy lub oznaczenia towaru czy usługi. W szczególności są to: błędnie wpisany adres, numer NIP, nazwa którejś ze stron, pomyłka w określeniu daty sprzedaży, daty wystawienia i numeru kolejnego faktury albo numeru z klasyfikacji statystycznej. Także w przypadku zaistnienia pomyłki w numerze rejestracyjnym pojazdu nabywca może dokonać korekty tego numeru poprzez wystawienie noty korygującej (pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z 1 czerwca 2005 r., nr IUSBIII/436/12/1/2005/KK). Dokument zapisany w formacie xls. Dokument przygotowany do edycji i wydruku. NOta korygują do pobrania online
Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury. Dokument Word do edycji. Ostatnie upomnienie z powodu nieuregulowania długu. Informacja o następstwach prawnych, jakimi zostanie obarczony dłużnik, gdy nie uiści żądanej kwoty wierzycielowi.
Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości. Dokument Word do edycji. Pismo ze zgłoszeniem zamiaru kupna nieruchomości, wpłaty zadatku, oferta na zakup nieruchomości.
Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności. Dokument Word do edycji. Nakaz uregulowania płatności z jednoczesną informacją, że jeżeli płatność nie zostanie uiszczona sprawa zostanie przekazana prawnikowi.
Pismo wystawiane przez pracodawcę kierowane do pracowników, informujące o sposobie ewidencjonowania i rozliczania kosztów poniesionych podczas podróży samochodem służbowym.
Upomnienie z powodu nieuregulowanych płatności. Dokument Word do edycji. Żądanie natychmiastowego uregulowania długu.
Pismo w postaci gwarancji, wystawiane przez osobę lub firmę, która gwarantuje bezwarunkowe i natychmiastowe uregulowanie zaległych długów innej firmy która zamierza ubiegać się o udzielenie pożyczki lub zwiększenie limitu kupieckiego.
Informacja do kontrahentów o zmianie adresu do faktur. Na przykład gdy kontrahent wystawia faktury na adres biura handlowego, zamiast siedziby rejestrowej. Plik word do edycji, wystarczy wprowadzić swoje dane.
Oświadczenie o gwarancji płatności to forma poręczenia bezterminowego i bezwarunkowego uregulowania płatności za dłużnika w przypadku gdy dłużnik nie wywiąże się z obowiązku spłaty długu. Dokument Word do edycji.
Specyfikacja poniesionych wydatków podczas podróży służbowej, określająca miejsce podrózy, okres i zestawienie wydatków poniesionych z podróżą. Dokument ten można wykorzystać w celu rozliczenia zagranicznej lub krajowej podróży służbowej. W przypadku delegacji zagranicznej, poniesione wydatki w zestawieniu prezentujemy w walucie w której zostały poniesione. Załącznikiem do pisma powinny być rachunki lub oświadczenie pracownika o poniesieniu kosztów nieudokumentowanych.
Pismo wyjaśniające stan rozliczeń. Dokument Word do edycji. Pismo wyjaśniające stan rozliczenia, z którym nie zgadza się klient z powodu niezgodności cen z wcześniej ustalonymi a także otrzymania uszkodzonego towaru. Zwrot towaru.
Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy to rodzaj referencji wystawianych przez firmę odnośnie terminowych płatności jej kontrahenta któremu referencje są wystawiane. W odpowiedzi na zapytanie na temat wypłacalności firmy należy zawrzeć między innymi informację czy płatności regulowane są terminowo i od jakiego czasu współpracujemy z daną firmą. Dokument word do edycji.
Informacja wysyłana do kontrahenta który ubiega się o przyznanie kredytu kupieckiego. Dokument Word do edycji.
Zapytanie o zakup na kredyt. Dokument Word do edycji. Pismo klienta z zapytaniem o warunki, jakie trzeba spełnić, aby otworzyć rachunek w firmie dostawcy.
Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji. Prośba o przesłanie ostatniego sprawozdania o stanie finansowym firmy klienta i kilku referencji dotyczących zdolności kredytowych tej firmy.
Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia. Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia z jednoczesną prośbą o wyjaśnienie sytuacji i wywiązanie się z zobowiązań. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.