Avm.pl

Druki potrzebne w ksiegowosci. Bilans, PK, OT, rachunek wyników, faktura i wiele innych

Szukaj dokumentu
 

Ostatnia aktualizacja serwisu: 2019-02-02

BHP Instrukcje

Deklaracje AKC - akcyza

Deklaracje VAT, PIT, CIT

Dokumenty przydatne przy budowie

Druki księgowe

Formularze do sądu

Formularze Unijne

Grzecznościowe

Import i eksport - kontrakty

Informacje dla Urzędu Skarbowego

IPN - oświadczenia

Język angielski – materiały dydaktyczne

Krajowy Rejestr Karny

KRS

KRS - CI

Księgi Wieczyste

Listy motywacyjne i CV

NIP

Oferty handlowe

Pisma do Urzędu Skarbowego

PITy - rozliczenia za 2007 r

Pomoc Społeczna

Pozwy sądowe

Prawo pracy

Prawo pracy dla kobiet w ciąży

Prawo spółek handlowych

Prośby do Urzędu Skarbowego

Regulaminy

Rejestr zastawów

Różne

Różne umowy

Sprawozdawczość Budżetowa

Ślub - Wesele jak nie przepłacać

Umowy budowlane

Umowy dzierżawy

Umowy informatyczne

Umowy licencyjne

Umowy najmu/sprzedaży

Umowy spedycji i składu

Umowy spółek

Umowy użyczenia

Umowy zlecenia

Umowy związane z pracą

Umowy związane ze świadczeniem usług

Upoważnienia

W urzędzie

Weksle

Windykacja - sąd

Wnioski do Urzędu Skarbowego

Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień

Wnioski sądowe

Wskaźniki finansowe

Zamówienia, reklamacje

ZPORR - sprawozdania

ZPORR - wnioski

ZUS - poradniki

ZUS - wnioski i formularze

Zwrot akcyzy


Statystyki serwisu:
 • W serwisie 2623 dokumentów
 • Najczęściej pobierane:
  - Bilans
  - Faktura VAT
  - Faktura Proforma
  - Arkusz spisu z natury
  - Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru użytkowego.
  - Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
  - Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
  - Umowa spółki komandytowej
  - OT - Przyjęcie środka trwałego
  - Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia
  Polecamy:
  Monitor Polski B
  Regulamin pracy
  Analiza
  krs
  Regulamin wynagradzania
  Inwentaryzacja
  infolinia 801
  bilans
  wykup mieszkania

  Deklaracje VAT, PIT, CIT

  VAT-7 Deklaracja Deklaracja dla podatku od towarów i usług Uwaga - Wzór opublikowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

  VAT-7 Deklaracja Deklaracja dla podatku od towarów i usług Uwaga - Wzór opublikowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

  Opis dokumentu:
  VAT-7 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług Uwaga - Wzór opublikowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 31 maja 2004 r. Nr 123, poz. 1292).
  Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • VAT-7K eklaracja dla podatku od towarów i usług Wzór opublikowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 31 maja 2004 r. Nr 123

  VAT-7K eklaracja dla podatku od towarów i usług Wzór opublikowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 31 maja 2004 r. Nr 123

  Opis dokumentu:
  VAT-7K - Deklaracja dla podatku od towarów i usług Wzór opublikowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 31 maja 2004 r. Nr 123, poz. 1292). Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • PIT-36

  PIT-36

  Opis dokumentu:
  FORMULARZ PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma
  zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
  fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy
  niezależnie od liczby źródeł przychodów:
  1) prowadzili:
  − pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy
  zastosowaniu skali podatkowej,
  − działy specjalne produkcji rolnej,
  2) uzyskali przychody:
  − z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym
  charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
  − od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
  − ze źródeł przychodów położonych za granicą,
  − z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali
  podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał
  obowiązku odprowadzenia zaliczek,
  3) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy),
  4) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,
  5) sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,
  6) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę
  rodzinną),
  7) obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,
  8) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a
  ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.
  W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden
  z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.
  Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje
  dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla
  osób samotnie wychowujących dzieci.

  Pobierając PIT-36 w załączniku otrzymasz Deklaracje PIT-36 oraz broszure informacyjną do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)w 2006 roku. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • PIT-37

  PIT-37

  Opis dokumentu:
  FORMULARZ PIT-37 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie
  art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą”, i którzy w roku
  podatkowym:
  1) wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane na ogólnych zasadach przy
  zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:
  − wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy,
  spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
  − emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
  − świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
  − dniówek obrachunkowych i innych przychodów z tytułu członkostwa w rolniczych
  spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją
  rolną,
  − zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
  − stypendiów,
  − przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów
  menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych,
  działalności sportowej),
  − przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
  − świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych
  Świadczeń Pracowniczych,
  − należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
  − należności z umowy aktywizacyjnej,
  2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych
  zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej,
  3) nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci,
  4) nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.
  W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków,
  powyższe warunki dotyczą obojga małżonków.
  Podatnicy, którzy nie spełniają wyżej wymienionych warunków, a ma do nich zastosowanie
  art. 45 ust. 1 ustawy, wypełniają zeznanie PIT-36.
  Formularz PIT-37 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje
  dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla
  osób samotnie wychowujących dzieci.

  Zeznanie PIT-37 otrzymasz wraz z broszutą informacyjną do zeznania PIT-37
  o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
  w 2006 ROKU. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • PIT-38

  PIT-38

  Opis dokumentu:
  Formularz PIT-38 jest przeznaczony dla podatników, którzy w 2006 roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
  1) odpłatnego zbycia:
  - papierów wartościowych,
  - pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
  - pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikajacych,
  - udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
  2) objecia udziałów (akcji) w spółkach osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

  Deklaracje PIT-38 otrzymasz wraz z broszurą informacyjną do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2006 roku. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • PIT-4 Deklaracja za zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat z tytułu:

  PIT-4 Deklaracja za zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat z tytułu:

  Opis dokumentu:
  PIT-4 deklaracja za zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat z tytułu:
  - wynagrodzenia ze stosunku: pracy, słuzbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy;
  - Emerytury renty krajowe
  - Emerytury renty zagraniczne
  - Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez organ rentowy
  - Świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
  Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

  Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

  Opis dokumentu:
  Deklaracja PCC-1
  PCC-1 - wzór obowiazujący od 16 sierpnia 2006 r.
  Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Informacja o pozostałych stronach czynności cywilnoprawnej.

  Informacja o pozostałych stronach czynności cywilnoprawnej.

  Opis dokumentu:
  Deklaracja PCC-1/A. Informacja o pozostałych stronach czynności cywilnoprawnej. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.


  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • PIT-5 Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy.

  PIT-5 Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy.

  Opis dokumentu:
  PIT-5 deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy.

  Formularz PIT-5 jest przeznaczony dla podatników:
  - prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
  - osiągajacych przychody z najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze.
  Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

  Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

  Opis dokumentu:
  PIT 2 oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • PIT 2A Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

  PIT 2A Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

  Opis dokumentu:
  PIT 2 oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • PIT 2 C Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w artykule 21 ust. 1 pkt.

  PIT 2 C Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w artykule 21 ust. 1 pkt.

  Opis dokumentu:
  PIT 2C oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w artykule 21 ust. 1 pkt. 40b ustaw z dnia 26 lipca
  1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • PIT 3 Oświadczenie osobowy otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

  PIT 3 Oświadczenie osobowy otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

  Opis dokumentu:
  Oświadczenie osobowy otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • PIT R4 Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

  PIT R4 Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

  Opis dokumentu:
  PIT R4 Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • PIT 6 Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

  PIT 6 Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

  Opis dokumentu:
  PIT 6 Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

  Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

  Opis dokumentu:
  PIT 11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • PIT 23 Deklaracja o osiągniętych z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczłtowanym podatkiem dochodowym

  PIT 23 Deklaracja o osiągniętych z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczłtowanym podatkiem dochodowym

  Opis dokumentu:
  PIT 23 Deklaracja o osiągniętych z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczłtowanym podatkiem dochodowym. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • PIT R Informacja o wypłaconych podatkowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

  PIT R Informacja o wypłaconych podatkowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

  Opis dokumentu:
  PIT R Informacja o wypłaconych podatkowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające mające w Polsce miejsca zamieszkania

  Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające mające w Polsce miejsca zamieszkania

  Opis dokumentu:
  IFT 1 / IFT 1R Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające mające w Polsce miejsca zamieszkania [Information of revenue (income)derived by nonresident natural presons. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Informacja o wysokości przychodów (dochodów)wpłaconych lub postanowionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania

  Informacja o wysokości przychodów (dochodów)wpłaconych lub postanowionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania

  Opis dokumentu:
  IFT 3 / IFT 3R Informacja o wysokości przychodów (dochodów)wpłaconych lub postanowionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania [Informatnio on revenue (income) derived by non-resident beneficial owner or infermediary agent. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Informacja o wysokości wypłaconego stypendium

  Informacja o wysokości wypłaconego stypendium

  Opis dokumentu:
  PIT 8S Informacja o wysokości wypłaconego stypendium. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczonego podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatnika

  Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczonego podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatnika

  Opis dokumentu:
  PIT 12 Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczonego podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatnika. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

  Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

  Opis dokumentu:
  CIT-6AR Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

  Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

  Opis dokumentu:
  CIT 6R Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

   Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

  Opis dokumentu:
  CIT 7 Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zeznanie wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

   Zeznanie wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

  Opis dokumentu:
  CIT 8 Zeznanie wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

  Opis dokumentu:
  CIT 8A Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy

  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy

  Opis dokumentu:
  CIT 8B Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Informacja o odliczanych od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku

  Informacja o odliczanych od dochodu  i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku

  Opis dokumentu:
  CIT-8O informacja o odliczanych od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

  Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

  Opis dokumentu:
  CIT 9R Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione oświadczeniu

  Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione oświadczeniu

  Opis dokumentu:
  CIT 11R Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione oświadczeniu
  CIT 5 lub deklaracja CIT 6AR. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych /przekazywanych darowiznach

  Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych /przekazywanych darowiznach

  Opis dokumentu:
  CIT D Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych /przekazywanych darowiznach. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Opis dokumentu:
  IFT-2/IFT-2R Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [Information on revenue (Income) Derived be legal persons having no seat or board of mangament on the territory of the republic of poland. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągnięto przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku

  Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągnięto przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku

  Opis dokumentu:
  WZP 1K Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągnięto przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku

  Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku

  Opis dokumentu:
  WZP 1M Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego państwowe o wpłatach zysku

  Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego państwowe o wpłatach zysku

  Opis dokumentu:
  WZP 1R Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego państwowe o wpłatach zysku. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach zysku

  Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach zysku

  Opis dokumentu:
  WZS 1K Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach zysku. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach zysku

  Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach zysku

  Opis dokumentu:
  WZS 1R Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach zysku. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku

  Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku

  Opis dokumentu:
  WZS 1M Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • VAT 7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług.

  VAT 7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług.

  Opis dokumentu:
  VAT 7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • VAT 7K Deklaracja dla podatku od towarów i usług

  VAT 7K Deklaracja dla podatku od towarów i usług

  Opis dokumentu:
  VAT 7K Deklaracja dla podatku od towarów i usług. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podatkiem akcyzowym

  Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podatkiem akcyzowym

  Opis dokumentu:
  VAT Z/ AKC Z Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podatkiem akcyzowym. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • POG-1A Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry i prowadzących działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, tj. kasyn gry, salonów automatów losowych, loterii pieniężnych i zakładów wzajemny

  POG-1A Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry i prowadzących działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, tj. kasyn gry, salonów automatów losowych, loterii pieniężnych i zakładów wzajemny

  Opis dokumentu:
  Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry i prowadzących działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, tj. kasyn gry, salonów automatów losowych, loterii pieniężnych i zakładów wzajemnych). Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • POG-1B Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla płatnika podatku od gier przy sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne).

  POG-1B Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla płatnika podatku od gier przy sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne).

  Opis dokumentu:
  Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla płatnika podatku od gier przy sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne). Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • POG-1C Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry liczbowe).

  POG-1C Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry liczbowe).

  Opis dokumentu:
  Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry liczbowe). Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • POG-2 Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podatnika podatku od gier, urządzającego grę bingo fantowe).

  POG-2 Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podatnika podatku od gier, urządzającego grę bingo fantowe).

  Opis dokumentu:
  Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podatnika podatku od gier, urządzającego grę bingo fantowe). Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • POG-2A Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry i prowadzących działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, tj. kasyn gry, salonów automatów losowych, loterii pieniężnych i zakładów wzajemny

  POG-2A Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry i prowadzących działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, tj. kasyn gry, salonów automatów losowych, loterii pieniężnych i zakładów wzajemny

  Opis dokumentu:
  Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry i prowadzących działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, tj. kasyn gry, salonów automatów losowych, loterii pieniężnych i zakładów wzajemnych). Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • POG-2B Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla płatnika podatku od gier przy sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne).

  POG-2B Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla płatnika podatku od gier przy sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne).

  Opis dokumentu:
  Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla płatnika podatku od gier przy sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne). Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • POG-2C Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry liczbowe).

  POG-2C Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry liczbowe).

  Opis dokumentu:
  Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry liczbowe). Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Deklaracja na podatek od środków transportowych oraz załącznik do deklaracji.

  Deklaracja na podatek od środków transportowych oraz załącznik do deklaracji.

  Opis dokumentu:
  DT-1 , DT-1/A Deklaracja na podatek od środków transportowych oraz załącznik do deklaracji. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • SD-2 Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku.

  SD-2 Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku.

  Opis dokumentu:
  Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • SD-3 Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych.

  SD-3 Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych.

  Opis dokumentu:
  Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • SD-3/A Informacja o pozostałych podatnikach.

  SD-3/A Informacja o pozostałych podatnikach.

  Opis dokumentu:
  Informacja o pozostałych podatnikach. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • SD-Z1 Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

  SD-Z1 Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

  Opis dokumentu:
  Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika.

  Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika.

  Opis dokumentu:
  PCC-2 Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

  Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

  Opis dokumentu:
  PCC-3 Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Informacja o pozostałych podatnikach.

  Informacja o pozostałych podatnikach.

  Opis dokumentu:
  PCC-3/AInformacja o pozostałych podatnikach. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Deklaracja na podatek od środków transportowych oraz załącznik do deklaracji.

   Deklaracja na podatek od środków transportowych oraz załącznik do deklaracji.

  Opis dokumentu:
  DT-1 , DT-1/A Deklaracja na podatek od środków transportowych oraz załącznik do deklaracji. Wzór obowiązuje od 2007 roku. Do 31 grudnia 2007 roku można jednak składać deklaracje wg starego wzoru. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji).

  Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji).

  Opis dokumentu:
  CFR-1 Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji). Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy).

  Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy).

  Opis dokumentu:
  CFR-2 Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy). Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

  Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

  Opis dokumentu:
  PIT - 2K Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • PIT/D Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w danym roku podatkowym.

  PIT/D Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w danym roku podatkowym.

  Opis dokumentu:
  Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w danym roku podatkowym.
  Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • PIT/O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu)i od podatku.

  PIT/O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu)i od podatku.

  Opis dokumentu:
  Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu)i od podatku.
  Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • VZM - 1 Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 01-05-2004r do 31-12-2007r.

  VZM - 1 Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 01-05-2004r do 31-12-2007r.

  Opis dokumentu:
  Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 01-05-2004r do 31-12-2007r.
  Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • VZM - 1/A Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych.

  VZM - 1/A Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych.

  Opis dokumentu:
  Załącznik nr 1 do VZM - 1

  Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych.
  Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych.

  Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych.

  Opis dokumentu:
  Załącznik nr 2 do VZM - 1

  Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych.

  Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

  PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

  Opis dokumentu:
  FORMULARZ PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma
  zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
  fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy
  niezależnie od liczby źródeł przychodów:
  1) prowadzili:
  − pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy
  zastosowaniu skali podatkowej,
  − działy specjalne produkcji rolnej,
  2) uzyskali przychody:
  − z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym
  charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
  − od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
  − ze źródeł przychodów położonych za granicą,
  − z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali
  podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał
  obowiązku odprowadzenia zaliczek,
  3) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy),
  4) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,
  5) sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,
  6) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę
  rodzinną),
  7) obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,
  8) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a
  ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.
  W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden
  z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.
  Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje
  dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla
  osób samotnie wychowujących dzieci.

  Wiecej dokumentów w dziale: Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • © Avm.pl 2005 - 2024 Strona główna    Kontakt    Regulamin     Reklamacje SMS